Regulamin

REGULAMIN

PLATFORMY MARKETPLACE

Elektrotarg.pl

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Właścicielem Platformy Marketplace elektrotarg.pl jest Grupa Hurtowni Elektrycznych Elektro Omega S.A. (adres prowadzenia działalności: Al. W. Korfantego 125A, 40-156 Katowice) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490491, REGON 243416710, NIP 6342822955, adres poczty elektronicznej: biuro@elektrotarg.pl (dalej jako: „Usługodawca”).

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów z usługi „Platformy Marketplace” (dalej: „ Marketplace”) umożliwiającej Klientom w ramach Marketplace elektrotarg.pl dokonywanie na odległość (online) zakupów u sprzedawców oferujących produkty w ramach usługi Marketplace (dalej: „ Sprzedawca” lub „Sprzedawcy”).

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta odnoszące się do umowy ze Sprzedawcą oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy odnoszące się do umowy z Klientem, określa treść umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w ramach Marketplace.

4. Usługa Marketplace jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Usługa Marketplace świadczona jest dla Klientów nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony. Jakiekolwiek opłaty i prowizje związane z transakcjami dokonywanymi z wykorzystaniem usługi Marketplace, obciążają Sprzedawców.

5. Sprzedawcami w ramach usługi Marketplace są wyłącznie przedsiębiorcy (bez względu na formę organizacyjno-prawną), którzy zawarli z Elektro Omega S.A umowę o współpracy, umożliwiającą im oferowanie Klientom produktów za pomocą Marketplace elektrotarg.pl .

6. Elektrotarg.pl jest platformą handlową umożliwiającą Sprzedawcy wystawianie ofert sprzedaży Towarów i zawieranie Umów Sprzedaży między Sprzedawcą i Kupującym/Klientem. Usługodawca udostępnia Kupującym/Klientom Formularz Zamówienia, który jest elektronicznym narzędziem służącym do tego celu. Stroną Umowy Sprzedaży jest z jednej strony Kupujący, a z drugiej Sprzedawca będący samodzielnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy. Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy wskazane w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.

7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Platformie Marketplace w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Platformy Marketplace. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Platformie Marketplace, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na platformie Marketplace plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Platformy Marketplace, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Platformy Marketplace Usługobiorcy lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy). Obok Usługodawcy na Platformie Marketplace występują również Sprzedający/Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Platformy Marketplace mogą zawrzeć Umowę Sprzedaży. Sprzedawcy/Usługobiorcy, którzy przetwarzają dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Platformy Marketplace są zobowiązani przetwarzać je zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, do których dostęp uzyskają za pomocą Platformy Marketplace i obowiązani są nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż do korzystania z Platformy Marketplace i jego Usług Elektronicznych, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

8. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad.

9. Usługodawca nie jest stroną zawartych Umów Sprzedaży.

10. W ramach usługi Marketplace Klienci mogą:

a) zapoznawać się z ogólnodostępnymi profilami Sprzedawców, zawierającymi informacje o Sprzedawcach (w tym ich dane firmowe i dane teleadresowe) oraz o obowiązujących u nich warunkach sprzedaży i dostawy produktów;

b) składać online zamówienia na produkty u Sprzedawców i zawierać na odległość ze Sprzedawcami umowy sprzedaży produktów;

c) dokonywać płatności dotyczące zamówionych produktów za pomocą Podmiotu realizującego płatność;

d) wystawiać – za pomocą udostępnionych narzędzi – oceny dotyczące realizacji poszczególnych zamówień przez Sprzedawców;

e) sprawdzać status realizacji oraz historię swoich zamówień za pomocą zakładki „Twoje konto”

f) składać za pomocą udostępnionego narzędzia online reklamacje dotyczące produktów zakupionych u poszczególnych Sprzedawców oraz dotyczące umów zawartych z poszczególnymi Sprzedawcami .

g) otrzymywać informacje handlowe – Newsletter, jeżeli Klient/Usługobiorca wyraził na to zgodę.

11. Korzystanie przez Klienta z usługi Marketplace i składanie zamówień u Sprzedawców możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami regulaminu Marketplace elektrotarg.pl lub przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających złożenie zamówienia bez dokonywania rejestracji.

12. Funkcjonalności usługi Marketplace, o których mowa w ust. 10 lit. d-e powyżej, dostępne są wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych w Marketplace elektrotarg.pl (posiadających zarejestrowane konto), po zalogowaniu do ich konta.

13. Do skorzystania z usługi Marketplace i składania Zamówień niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail). Pozostałe wymagania techniczne dotyczące korzystania z Marketplace elektrotarg.pl, zasady zakładania i usuwania konta oraz zarządzania kontem określone są w regulaminie Platformy Marketplace marketplace.elektroomega.pl.

II. Definicje

1. Terminom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Hasło - zestaw znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji Użytkownika podczas logowania do Konta. Hasło do Konta określane jest samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji Konta.

Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w marketplace lub przesyłane jako newsletter . Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

Klauzule – zgody w formie tzw. „pól wyboru” w ramach formularza dostępnego na stronie Platformy Marketplace na etapie zakładania Konta, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu, OWS oraz treść Polityki prywatności Platformy Marketplace, oraz odrębnie - zgodę na wystawianie przez Usługodawcę/Sprzedawców faktur, faktur korekt i ich duplikatów w formie elektronicznej i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego oraz zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego.

Komentarz – opinia Usługobiorcy/Klienta dotycząca wcześniejszej Opinii lub Komentarza.

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Marketplace.

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Od dnia 1 czerwca 2020 r. postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta znajdą zastosowanie także do osoby fizycznej zawierającej Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, pod warunkiem, że z treści Umowy wynikać będzie, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Kontozespół funkcjonalności Platformy Marketplace, dostępny po uprzedniej rejestracji.

Formularz Komentarza - elektroniczny formularz udostępniony w Platformie Marketplace, za pomocą którego Klient/Usługobiorca dodaje Komentarz.

Formularz Opinii - elektroniczny formularz udostępniony w Platformie Marketplace, za pomocą którego Klient dodaje Opinie.

Formularz Wizytówki Sprzedawcy – elektroniczny formularz udostępniony w Platformie Marketplace , za pomocą którego Sprzedawca może dodać do swojego profilu w ramach Konta informacji o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Formularz zapytania – elektroniczny formularz udostępniony w Platformie Marketplace , za pomocą którego Klient po wypełnieniu obowiązkowych pól może wysłać prośbę o wycenę

Formularz Zamówienia (Koszyk): elektroniczny formularz udostępniony w Platformie Marketplace za pomocą którego Klient precyzuje warunki Umowy Sprzedaży w celu złożenia Zamówienia.

Login : adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas zakładania Konta i podczas logowania się do Konta.

Nick – pseudonim, pod którym Klient może umieszczać Treści.

Opinia - opinia Klienta dotycząca Towaru lub Sprzedawcy.

OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży Platformy Marketplace. Stanowiące zbiór warunków stanowiących element każdej Umowy sprzedaży, dostępne na Platformie Marketplace.

Platforma Marketplace – to platforma internetowa o adresie elektrotarg.pl.

Schowek funkcjonalność Konta umożliwiająca Usługobiorcy stworzenie listy interesujących go Towarów.

Subkonto:zespół funkcjonalności Platformy Marketplace dostępny dla osób upoważnionych przez Usługobiorcę do korzystania z Konta w jego imieniu.

 

SPRZEDAWCA– Usługobiorca, podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy będący stroną Umowy Sprzedaży i wskazany na stronie Marketplace w trakcie składania Zamówienia

Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

Treści – teksty, zdjęcia, filmy umieszczane na Platformie Marketplace przez Usługodawcę.

Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana za pośrednictwem Marketplace pomiędzy Sprzedawcą jako sprzedającym a Klientem jako kupującym. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.

Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na wyświetlaniu Użytkownikowi treści stron Sklepu internetowego, posiadaniu Konta w Sklepie internetowym, korzystaniu z Formularza Zamówienia, korzystaniu z formularza reklamacji w celu zawiadomienia Usługodawcy o niezgodności w dostawie lub wadzie Towaru, korzystaniu z formularza zwrotu w celu odstąpienia od umowy sprzedaży towaru lub bębna, złożeniu za pośrednictwem formularza zapytania w sprawie wyceny rozdzielnicy, złożeniu za pośrednictwem formularza zapytania w sprawie przygotowania projektu oświetlenia, zamieszczaniu Treści w Sklepie internetowym, dodaniu Towaru do Schowka.

Usługodawca : jest Grupa Hurtowni Elektrycznych Elektro Omega S.A. (adres prowadzenia działalności: Al. W. Korfantego 125A, 40-156 Katowice) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490491, REGON 243416710, NIP 6342822955, adres poczty elektronicznej: biuro@elektotarg.pl Usługodawca nie jest Sprzedawcą w rozumieniu OWS w ramach Umowy sprzedaży.

Użytkownik – podmiot korzystający z Marketplace do czasu zalogowania się do Konta.

Zapytanie ofertowe – funkcja Konta dostępna za pośrednictwem przycisku „Wyślij zapytanie ofertowe” umożliwiająca skierowanie do Sprzedawcy zapytania o przygotowanie oferty dotyczącej towarów niedostępnych standardowo na Marketplace lub o przygotowanie oferty na innych warunkach w zakresie ceny lub kosztów transportu, niż dostępne dla tego Klienta na normalnych zasadach obowiązujących go na Marketplace.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na Marketplace elektrotarg.pl w zakładce „Regulamin”.

III. Informacje o produktach i warunkach dostawy

 

1. Strony produktowe w ramach Marketplace oraz informacje o cenie i dostępności produktu w asortymencie poszczególnych Sprzedawców, nie stanowią oferty Sprzedawców w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Taki sam produkt może znajdować się w asortymencie różnych Sprzedawców. W takim wypadku mogą mieć zastosowanie różne ceny i warunki dostawy obowiązujące u poszczególnych Sprzedawców. Wybór Sprzedawcy, spośród różnych Sprzedawców posiadających taki sam produkt w swoim asortymencie, leży wyłącznie w gestii Klienta.

3. Poszczególni Sprzedawcy mogą oferować wybrane przez siebie sposoby dostawy oraz oferować je na Marketplace, a także oferować dostawę produktów wyłącznie na określonym obszarze lub obszarach.

4. Ceny produktów dostępnych u poszczególnych Sprzedawców:

a) zawierają podatek VAT (jeżeli dotyczy) i podawane są w złotych;

b) nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od Sprzedawcy, sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w podsumowaniu zamówienia przed jego złożeniem przez Klienta.

5. Ceny produktów dostępnych u poszczególnych Sprzedawców mogą się różnić od tych oferowanych u nich w punktach sprzedaży.

IV. Warunki składania i realizacji zamówień

 

1. Klient może w ramach usługi Marketplace składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sprzedawców przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

 

a) zalogować się do Marketplace elektrotarg.pl lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia w Marketplace bez rejestracji;

b) wyszukać towar/produkt będący przedmiotem zamówienia;

c) wybrać Sprzedawcę, w którego asortymencie dany produkt jest dostępny, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

d) wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia towaru/produktu) oraz sposób płatności;

e) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;

f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);

g) zaakceptować Regulamin Marketplace elektrotarg.pl

h) kliknąć przycisk „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

i) opłacić zamówienie w dostępnym sposobie płatności.

 

3. Platforma Marketplace nie jest stroną umów dotyczących sprzedaży produktów, zawieranych za pośrednictwem Marketplace. Stronami takich umów są wyłącznie Klienci (jako kupujący) i Sprzedawcy (jako sprzedający).

4. Złożenie zamówienia produktu przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży tego produktu, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie produktowej i zgodnie z treścią zamówienia.

5. W ramach procesu składania zamówienia, Klient może umieścić w Koszyku produkty różnych Sprzedawców. W ten sposób Klient może jednocześnie złożyć zamówienia na poszczególne produkty u wielu Sprzedawców, a w konsekwencji zawrzeć umowy sprzedaży z różnymi Sprzedawcami. W takim wypadku poszczególne zamówienia przekazywane są przez Platformę Marketplace do odpowiednich, wybranych przez Klienta, Sprzedawców.

6. W przypadku zamówień z dostawą, gdy Klient składa jednocześnie zamówienia u wielu Sprzedawców (ust. 5 powyżej), do każdego z tych zamówień doliczane są koszty dostawy towarów/produktów (wysyłki) obowiązujące u danego Sprzedawcy, zgodnie z opcjami dostawy wybranymi przez Klienta spośród opcji dostępnych u danego Sprzedawcy.

7. Nie jest możliwy odbiór w Siedzibie firmy Elektro Omega S.A produktów zamówionych u Sprzedawców w ramach usługi Marketplace.

8. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Sprzedawca ma 24 godzin na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Sprzedawca nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone.

9. W przypadku braku zamówionego produktu u Sprzedawcy lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane . Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę.

10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

11. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 10 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Platformy Marketplace Elektro Omega S.A lub Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Anulowanie zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w Regulaminie.

12. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę w przypadku niedokonania przez Klienta płatności całości ceny zamówienia w terminie 24h (słownie : dwadzieścia cztery godziny) od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia . Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji. W przypadku dokonania przez Klienta częściowej zapłaty za zamówienie, wpłacone przez niego środki są zwracane po 7 dniach.

13. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). Usługodawca informuje, że w przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli Sprzedawca i doręczyciel dochował należytej staranności przy dostarczaniu przedmiotu zamówienia.

14. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@elektrotarg.pl lub pisemnie na adres Al. W. Korfantego 125A, 40-156 Katowice.

15. Klient obowiązany jest do korzystania z Platformy Marketplace w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, Sprzedawców oraz osób trzecich.

 

V. Formy Płatności:

 

1. Przy zamówieniach dokonywanych za pomocą Marketplace na produkty oferowane przez Sprzedawców:

a) możliwe jest dokonywanie płatności przy odbiorze zamówienia (jeżeli dany sprzedawca oferuje taką formę płatności) – Dla wartości zamówienia do 500zł oraz dla klientów zarejestrowanych.

b) możliwe jest dokonywanie płatności za pomocą usługi PayPro S.A. (przelewy24 ) . Akceptowane są również płatności dokonywane tradycyjnym przelewem,

c) w przypadku jednoczesnego złożenia zamówień u różnych Sprzedawców (koszyków) , Klient dokonuje jednej płatności z góry za całość złożonych zamówień wraz z kosztami dostaw; w takim wypadku operator płatności PayPro S.A. (przelewy24) rozdziela zapłaconą sumę i przekazuje poszczególnym Sprzedawcom, należne im kwoty w czasie określonym w umowie sprzedawcy z Elektro Omega.

2. Mając na względzie, że stroną zawartej z Klientem w ramach Marketplace umowy sprzedaży produktu jest Sprzedawca, na Sprzedawcy ciąży obowiązek udokumentowania sprzedaży produktu zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego, w tym – jeżeli dotyczy – wystawienia i doręczenia Klientowi faktury albo, w danym wypadku, paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż. Klient będący podatnikiem VAT składając zamówienie na produkt za pomocą Marketplace akceptuje otrzymanie od Sprzedawcy będącego podatnikiem VAT fakturę elektroniczną lub fakturę papierową.

4. Informacja o tym, czy dany Sprzedawca jest podatnikiem VAT czynnym (nalicza podatek od towarów i usług), zamieszczone są na jego profilu w ramach Marketplace lub w ramach Strony produktowej produktu z asortymentu tego Sprzedawcy.

VI. System ocen:

 

1. W ramach Marketplace Elektro Omega udostępnia zarejestrowanym Klientom narzędzie umożliwiające dokonanie oceny realizacji przez Sprzedawcę umowy zawartej za pośrednictwem Marketplace. Możliwość dokonania oceny pojawia się po upływie terminu na wykonanie takiej umowy. Ocena dokonywana jest za pomocą narzędzi udostępnionych z poziomu konta Klienta, po zalogowaniu.

2. Ocena wystawiona przez Klienta będzie widoczna dla innych Klientów. Elektro Omega nie modyfikuje ani nie zatwierdza takich ocen, zaś takie oceny nie są ocenami Elektro Omega

3. Wystawienie oceny przez Klienta jest całkowicie dobrowolne. Jednakże oceny powinny być merytoryczne i nie zawierać treści o charakterze bezprawnym oraz naruszających dobra osobiste innych osób. Elektro Omega zastrzega sobie prawo uniemożliwienia dostępu do ocen, które w oczywisty sposób są nie merytoryczne (nie na temat) oraz takich które zawierają treści nie poprawne, niezgodne z Regulaminem.

VII. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość ze sprzedawcą.

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego na odległość poprzez Marketplace w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:

a) w przypadku sprzedaży produktu – od dnia, w którym w którym Konsument wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie produktu;

b) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu produktów, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego z produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniego z produktów;

c) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności produktów dostarczanych partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

2. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną do Sprzedawcy na podane przez niego na profilu w Marketplace dane kontaktowe). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez danego Sprzedawcę (jeśli dotyczy) jak również z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać produkt Sprzedawcy, lub – w przypadku gdy ma to zastosowanie – osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Produkt którego dotyczy odstąpienie od umowy Konsument jest zobowiązany dostarczyć w stanie nienaruszonym i nieużywanym , w oryginalnym opakowaniu w którym został on sprzedany .

6. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu produktu (np. koszt odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

7. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy;

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym rozdziale VII., nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawców:

 

1. Elektro Omega informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem, Sprzedawcy są obowiązani dostarczyć produkty bez wad. Warunki odpowiedzialności Sprzedawców za wady sprzedanych przez nich produktów (rękojmia) określane są przez Sprzedawców tych produktów, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. Elektro Omega informuje, że w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami nie mogą zostać wyłączone ani ograniczone przez Sprzedawców uprawnienia przewidziane w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi (art. 556-576 Kodeksu cywilnego).

2. Elektro Omega nie udziela żadnej gwarancji na produkty sprzedawane za pośrednictwem Marketplace. Produkty sprzedawane przez Sprzedawców mogą być jednakże objęte gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę, producenta, dystrybutora lub inny podmiot trzeci (gwarant). Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Informacje dotyczące ewentualnej gwarancji i jej warunków udzielane są przez Sprzedawców.

IX. Odpowiedzialność Elektro Omega

 

1. Elektro Omega ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie usługi Marketplace, w tym za prawidłowe przekazanie pomiędzy Klientem a Sprzedawcą informacji w ramach procesu składania zamówień na produkty. Elektro Omega nie odpowiada jednakże za ustalone przez Klienta ze Sprzedawcą treść i warunki umowy sprzedaży produktu, ani nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie takiej umowy. Warunki umowy sprzedaży produktu, takie jak cena, termin realizacji zamówienia, koszty i sposoby dostawy uzgadniają pomiędzy sobą Klient i Sprzedawca. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Marketplace ponosi Sprzedawca. Sprzedawca odpowiada ponadto za obsługę posprzedażną Klienta oraz za przekazanie Klientowi informacji wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Elektro Omega w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu usługi Marketplace spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością usługi Marketplace z infrastrukturą techniczną Klienta.

3. Elektro Omega nie jest sprzedawcą produktów z asortymentu Sprzedawców i nie odpowiada za jakość tych produktów ani za ich wady. Elektro Omega nie zajmuje się ponadto realizacją dostawy produktów zamówionych przez Klientów u Sprzedawców ani nie odpowiada za sposób i terminowość takiej dostawy.

4. W ramach procesu składania i realizacji zamówień, na adres e-mail Klienta podany w związku z zamówieniem są przesyłane wiadomości dotyczące tego zamówienia (np. potwierdzenie otrzymania zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy na odległość, informacja o statusie realizacji zamówienia, itp.). Takie informacje mogą być wysyłane przez Sprzedawców za pomocą narzędzi udostępnionych dla nich w ramach Marketplace. Jeżeli w treści takich wiadomości nie wskazano inaczej, ich nadawcą jest Sprzedawca.

X. Reklamacje

 

1.Reklamacje dotyczące produktów zakupionych u poszczególnych Sprzedawców oraz dotyczące umów zawartych z poszczególnymi Sprzedawcami należy kierować do Sprzedawców. Każdy Sprzedawca stosuję ,procedurę reklamacyjną – informacje w tym zakresie dostępne są na profilach Sprzedawców w Marketplace. W ramach Marketplace Elektro Omega udostępnia zarejestrowanym Klientom narzędzie komunikacyjne umożliwiające złożenie reklamacji online bezpośrednio u Sprzedawcy.

2. Reklamacje związane z usługą Marketplace mogą być zgłaszane Elektro Omega za pośrednictwem email reklamacje@elektrotarg.pl. Reklamacje takie są rozpatrywane przez Elektro Omega wedle kolejności wpływu. Odpowiedź na reklamację jest udzielana nie później niż w terminie do 30 dni od jej otrzymania przez Elektro Omega S

XI. Dane Osobowe:

 

 

 

1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów w ramach Marketplace jest Elektro Omega S.A z adresem siedziby: Al. W. Korfantego 125A, 40-145 Katowice. Dane przetwarzane są w celu świadczenia usługi Marketplace, w tym umożliwienia zawierania umów sprzedaży produktów. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia za pośrednictwem Marketplace oraz wykonania umowy sprzedaży produktu.

2. W przypadku złożenia zamówienia na produkt, dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia (w tym imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, dane do wystawienia faktury, jeśli dotyczy) udostępniane są przez Elektro Omega S.A kontrahentowi Klienta (Sprzedawcy) w celu zawarcia umowy sprzedaży produktu oraz wykonania tej umowy. Informacje o osobie Sprzedawcy (odbiorcy danych) zawarte są w profilu Sprzedawcy w Marketplace oraz w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

3. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje:

a) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

c) prawo do przenoszenia danych osobowych;

d) prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych).

4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych klientów Platformy Marketplace dostępne są w polityce prywatności.

 

 

XII. Postanowienia Końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Regulamin jest dostępny w zakładce „Regulamin”, każdy Użytkownik może zapoznać się z nim w dogodnym dla siebie momencie przed rejestracją lub złożeniem zamówienia.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną.

4. Regulamin może być zmieniony. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z punktem 1 i ma zastosowanie do zamówień na Towary złożonych po jego udostępnieniu i złożeniu w toku składania zamówienia przez Usługobiorcę oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem po jego zmianie, w szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień składanych przed jego udostępnieniem, jak również do Usługi świadczonej drogą elektroniczną, z której Usługobiorca rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem. W odniesieniu do Usług o charakterze ciągłym, w razie zmiany Regulaminu w trakcie okresu obowiązywania tej Usługi, zmiany Regulaminu wiążą Usługobiorcę, jeżeli nie dokona rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmiany Regulaminu.

5. Klient poza prawem do składania reklamacji, o którym mowa w Regulaminie, ma także prawo do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

a) mediacji, w tym w przypadku Klienta będącego Konsumentem - mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;

b) sądownictwa polubownego, w tym w przypadku Klienta będącego Konsumentem - stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;

c) w przypadku Klienta będącego Konsumentem - z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;

d) w przypadku Klienta będącego Konsumentem - z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/

6. Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.06.2020r.